EIT COMMUNITY RIS HUB
NORTH MACEDONIA

About the EIT Community RIS Hub

Promoting the local innovation ecosystem in North Macedonia is crucial for fostering economic growth, job creation, and sustainable development. A robust innovation environment stimulates the emergence of new ideas, products, and services, thereby enhancing the competitiveness of local businesses on a global scale. By investing in and supporting local innovators, the country can attract foreign investments, creating a positive cycle of economic prosperity. Additionally, a thriving innovation ecosystem cultivates a culture of continuous learning, adaptability, and resilience among the workforce, preparing them for the challenges of the future. This not only contributes to the nation’s technological advancement but also ensures that North Macedonia remains agile and responsive to evolving market demands. Furthermore, a vibrant innovation community can address local challenges through creative solutions, improving the overall quality of life and contributing to societal well-being. In essence, nurturing the local innovation ecosystem is pivotal for North Macedonia’s socio-economic development, positioning it as a dynamic player in the global marketplace.

North Macedonia received a total of EUR 625 000 in EIT grants in 2022. This amount is EUR 408 000 higher than the funding received in 2021 and it was directed to North Macedonian organisations via two EIT Knowledge and Innovation Communities. The largest share in 2022 (EUR 456 000) was dedicated to cities, regions, and NGOs. The funding included EUR 169 000 to support North Macedonian SMEs under EIT Manufacturing. To further advance the on the ground presence in North Macedonia, the EIT Community RIS Hub North Macedonia was inaugurated in June 2023 under the lead of EIT Community Officer Mr. Aleksandar Stamboliev.

 

About the EIT Community Officer 

Mr. Aleksandar Stamboliev is passionate about driving interdisciplinary change and embracing innovative approaches in business, knowledge management, and capacity building. Committed to fostering economic cohesion and facilitating social dialogue to fuel accelerated growth. With over 22 years of experience in the business creation and education field, Aleksandar is the CEO and co-founder of BAU Accelerator, which is dedicated to helping technology startups scale globally and, as of 2023, is the National EIT Community officer.

 

Contact Details

Mr. Aleksandar Stamboliev

EIT Community Officer North Macedonia, CEO Business Accelerator UKIM

Email: northmacedonia@eitcommunity.eu

Phone: +38971578550

 

За EIT Community RIS Hub

Промовирањето на локалниот иновативен екосистем во Северна Македонија е од клучно значење за поттикнување на економскиот раст, создавање работни места и одржлив развој. Функционална иновативна средина го стимулира креирањето на на нови идеи, производи и услуги, а со тоа ја подобрува конкурентноста на локалните бизниси на глобално ниво. Преку инвестирање и поддршка на локалните иноватори, земјата може да привлече странски инвестиции, создавајќи позитивен циклус на економски просперитет.

Дополнително, просперитетниот иновативен екосистем негува култура на континуирано учење, приспособливост и отпорност на работната сила, подготвувајќи ја за предизвиците на иднината. Освен придонесот кон технолошкиот напредок на нацијата, овој пристап гарантира дека Северна Македонија останува агилна и одговора на барањата на пазарот. Понатаму, енергичната иновативна заедница може да одговори на локалните предизвици преку креативни решенија, подобрување на севкупниот квалитет на животот и да придонесе кон општествената благосостојба. Во суштина, негувањето на локалниот иновативен екосистем е клучно за социо-економскиот развој на Северна Македонија, позиционирајќи ја како динамичен чинител на глобалниот пазар.

 

Северна Македонија доби вкупно 625.000 евра, во форма на грантови на ЕИТ во 2022 година. Овој износ е за 408.000 евра поголем од 2021 година. Грантовите беа насочени кон македонските организации преку две заедници на знаење и иновации  (КИЦ) на ЕИТ. Најголем процент од сумата во 2022 година (456.000 евра) беше доделена на градовите, регионите и невладините организации. Во рамки на финансиската поддршка, 169.000 евра беа распределени за поддршка на македонските мали и средни претпријатија во рамките на EIT Manufacturing. Со цел унапредување на присуството на терен во Северна Македонија, во јуни 2023 година беше отворен EIT RIS Community Hub, Северна Македонија, воден од EIT Community Officer, г-дин Александар Стамболиев.

 

За EIT Community Officer

Г-дин Александар Стамболиев работи на поттикнување на интердисциплинарни промени и прифаќање на иновативни пристапи во бизнисот, управување со знаење и градење капацитети. Посветен е на фасилитирање на економската кохезија и олеснување на социјалниот дијалог за поттикнување на забрзан раст. Со повеќе од 22 години искуство во областа на креирање бизнис и образование, Александар е извршен директор и ко-основач на БАУ Акцелераторот, каде, меѓу другото, работи на помагање на технолошките стартапи да се прошират на глобално ниво. Од 2023 година е EIT Community Officer за Северна Македонија.

 

 

Детали за контакт

Г-дин Александар Стамболиев

EIT Community Officer за Северна Македонија, извршен директор на Бизнис акцелератор УКИМ

Е-пошта: north.macedonia@eitcommunity.eu

Телефон: +38971578550

 

Scroll to Top