EIT Community RIS Hub
MALTA

About the EIT Community RIS Hub

Advancing innovation capacities in Malta is crucial for the nation’s sustainable development and global competitiveness. As a small island nation, Malta faces the challenge of limited natural resources, making innovation a key driver for economic growth. By investing in innovation, Malta can diversify its economy, reduce dependency on traditional sectors, and create a knowledge-based economy that thrives on creativity and technological advancements. Enhancing innovation capacities in Malta will attract foreign investment, foster entrepreneurship, and create a conducive environment for startups. This, in turn, can lead to job creation, higher living standards, and increased opportunities for the local workforce. Innovation is also pivotal for addressing global challenges, such as climate change and healthcare, and Malta’s active participation in cutting-edge research and development can contribute to global solutions.

Malta received a total of EUR 1.38 million in EIT grants in 2022. This amount is EUR 0.74 million higher than the funding received in 2021 and it was directed to Maltese organisations via three EIT Knowledge and Innovation Communities. The largest share in 2022 (EUR 1.18 million) was dedicated to higher education related activities. The funding included EUR 0.19 million to support Maltese SMEs under EIT Food. To further advance the on the ground presence in Malta, the EIT Community RIS Hub Malta was inaugurated in Q1 2024 under the lead of EIT Community Officer Diana Miceli. 

 

About the EIT Community Officer

Diana Miceli has over 16 years’ experience professional experience with initiating and delivering sustained results and effective change for Government, Companies, Firms, NGOs and Private Organisations across various sectors. This includes project, business and organisational management, as well as operations, quality assurance, training, research & innovation, policy, talent & personnel management. Extensive experience lies in strategising and leading cross-functional teams bringing about fundamental change and improvement in strategy, process, and profitability – both as a leader and as an expert consultant.

 

Contact Details

Mrs. Diana Miceli

EIT Community Officer Malta, BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9037

Email: malta@eitcommunity.eu 

Telefon: +356 7920 5359

Dwar l-EIT Community RIS Hub

L-avvanz tal-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni f’Malta huwa kruċjali għall-iżvilupp sostenibbli tan-nazzjon u l-kompetittività globali. Bħala nazzjon, gżira żgħira, Malta tiffaċċja l-isfida ta’ riżorsi naturali limitati, li jagħmlu l-innovazzjoni mutur ewlieni għat-tkabbir ekonomiku. Billi tinvesti fl-innovazzjoni, Malta tista’ tiddiversifika l-ekonomija tagħha, tnaqqas id-dipendenza fuq setturi tradizzjonali, u toħloq ekonomija bbażata fuq l-għarfien li tirnexxi fuq il-kreattività u l-avvanzi teknoloġiċi. It-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni f’Malta se jattira investiment barrani, trawwem l-intraprenditorija, u jinħoloq ambjent li jwassal għal startups. Dan, imbagħad, jista’ jwassal għall-ħolqien ta’ impjiegi, standards ta’ għajxien ogħla, u opportunitajiet akbar għall-forza tax-xogħol lokali. L-innovazzjoni hija wkoll kruċjali biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, bħat-tibdil fil-klima u l-kura tas-saħħa, u l-parteċipazzjoni attiva ta’ Malta fir-riċerka u l-iżvilupp avvanzat tista’ tikkontribwixxi għal soluzzjonijiet globali.

Malta rċeviet total ta’ EUR 1.38 miljun f’għotjiet tal-EIT fl-2022. Dan l-ammont huwa EUR 0.74 miljun ogħla mill-finanzjament li rċeviet fl-2021 u kien dirett lejn organizzazzjonijiet Maltin permezz ta’ tliet Komunitajiet ta’ Għarfien u Innovazzjoni tal-EIT. L-akbar sehem fl-2022 (EUR 1.18 miljun) kien iddedikat għal attivitajiet relatati mal-edukazzjoni għolja. Il-finanzjament kien jinkludi EUR 0.19 miljun biex jappoġġjaw lill-SMEs Maltin taħt l-EIT Food. Biex tkompli tavvanza l-preżenza fuq il-post f’Malta, l-EIT Community RIS Hub Malta ġie inawgurat fl-1 Q1 2024 taħt it-tmexxija tal-EIT Community Officer Diana Miceli.

 

Dwar l-EIT Community Officer

Diana Miceli għandha aktar minn 16-il sena esperjenza professjonali ta’ esperjenza fil-bidu u t-twassil ta’ riżultati sostnuti u bidla effettiva għall-Gvern, kumpaniji, ditti, NGOs u organizzazzjonijiet privati ​​f’diversi setturi. Dan jinkludi ġestjoni tal-proġett, tan-negozju u organizzattiva, kif ukoll operazzjonijiet, assigurazzjoni tal-kwalità, taħriġ, riċerka u innovazzjoni, politika, ġestjoni tat-talent u tal-persunal. Esperjenza estensiva tinsab fit-tfassil ta’ strateġiji u fit-tmexxija ta’ timijiet trans-funzjonali li jġibu bidla fundamentali u titjib fl-istrateġija, il-proċess u l-profittabilità – kemm bħala mexxej kif ukoll bħala konsulent espert.

 

Dettalji ta’ Kuntatt

Mrs. Diana Miceli

EIT Community Officer Malta, BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9037

Email: malta@eitcommunity.eu 

Telefon: +356 7920 5359

 

 

Scroll to Top