EIT Community RIS Hub North Macedonia

Активирање на капацитетите за иновација во Северна Македонија

Промовирањето на локалниот иновативен екосистем во Северна Македонија е од клучно значење за поттикнување на економскиот раст, создавање работни места и одржлив развој. Функционална иновативна средина го стимулира креирањето на на нови идеи, производи и услуги, а со тоа ја подобрува конкурентноста на локалните бизниси на глобално ниво. Преку инвестирање и поддршка на локалните иноватори, земјата може да привлече странски инвестиции, создавајќи позитивен циклус на економски просперитет.

Дополнително, просперитетниот иновативен екосистем негува култура на континуирано учење, приспособливост и отпорност на работната сила, подготвувајќи ја за предизвиците на иднината. Освен придонесот кон технолошкиот напредок на нацијата, овој пристап гарантира дека Северна Македонија останува агилна и одговора на барањата на пазарот. Понатаму, енергичната иновативна заедница може да одговори на локалните предизвици преку креативни решенија, подобрување на севкупниот квалитет на животот и да придонесе кон општествената благосостојба. Во суштина, негувањето на локалниот иновативен екосистем е клучно за социо-економскиот развој на Северна Македонија, позиционирајќи ја како динамичен чинител на глобалниот пазар.

About the EIT Community RIS Hub

EIT Community RIS Hub во Северна Македонија е посветен на негување на иновациите за поддршка на економскиот просперитет и општествената благосостојба. Служи како катализатор за локалните иноватори, нудејќи поддршка и ресурси за засилување на конкурентноста на бизнисите и привлекување на странски инвестиции. Преку фаскилирање на култура на иновации и соработка, Hub-от се стреми да ги надмине локалните предизвици и да допринесе за социо-економскиот развој на земјата на глобално ниво.

„EIT Community RIS Hub во Северна Македонија ќе продолжи во својата дејност како суштинска врска помеѓу локалните засегнати страни и заедницата на EIT во Северна Македонија. Со воспоставување на силни комуникациски канали и олеснување на меѓусебната координација помеѓу КИЦ-овите, ќе поттикнеме значајни соработки и иновативни решенија. Нашите напори да создадеме заеднички активности, споделување на локални извори за финансирање и организирација на настани за подигање на свеста за работата на EIT ќе обезбедат постојан напредок на локалните екосистеми. Очекуваме нашата стратешка комуникација и прикажување на иницијативите на ЕИТ да привлече понатамошен ангажман и поддршка за идни проекти.”

Александар Стамболиев, EIT Community Officer за Северна Македонија

Aleksandar Stamboliev

EIT Funding & Impact

Северна Македонија доби вкупно 625.000 евра во грантови од EIT во 2022 година, што претставува значителен пораст во споредба со претходната година. Овој финансиски поттик добија македонските организации преку две Знаењски и иновативни заедници (КИЦ) на EIT. Најголемиот дел од сумата во 2022 година (456.000 евра) беше доделен на градовите, регионите и невладините организации. Во рамки на финансиската поддршка, 169.000 евра беа распределени за поддршка на македонските мали и средни претпријатија преку EIT Manufacturing. Со цел унапредување на присуството на терен во Северна Македонија, во јуни 2023 година беше отворен EIT RIS Community Hub, Северна Македонија, воден од EIT Community Officer, г-дин Александар Стамболиев.

About the EIT Community Officer

Г-дин Александар Стамболиев
EIT Community Officer за Северна Македонија

Г-дин Александар Стамболиев работи на поттикнување на интердисциплинарни промени и прифаќање на иновативни пристапи во бизнисот, управување со знаење и градење капацитети. Со повеќе од 22 години искуство во областа на креирање бизниси и едукација, тој е извршен директор и ко-основач на Бизнис акцелератор УКИМ, посветен на мисијата да им обезбеди поддршка на технолошки стартапи за да се прошират на глобално ниво. Како National EIT Community officer, Александар ги води напорите за поттикнување на економската кохезија и забрзување на растот во Северна Македонија.

Контакт

Upcoming Opportunities

Stay updated with the latest opportunities related to North Macedonia's innovation ecosystem and the activities of the EIT Community RIS Hub.

Innovation Vouchers for the Western Balkans

FITD: 240 thousand euros available through the new public call "Innovation Vouchers for the Western Balkans".
Ai Tech Summit 2024

Ai Tech Summit 2024

The AI Tech Summit is a platform for tech professionals to share insights on AI developments, learn to leverage these technologies for business growth, and address AI opportunities and challenges together.
Scroll to Top